برچسب: ایران،

۰

دوام آوردن در شرایط نامتعادل

شرایط حاکم در جامعه از جمله عواملیست که غیر قابل کنترل و گاهی برخلاف پیش بینی هاست. زمانیکه بی ثباتی روی هر مقوله ای فرمانروایی کند خیلی از پازلهای بازی در هم میریزد، شاید...